​Eesti Springerspanjelite Tõuühingu põhikiri

I ÜLDSÄTTED
1.1 Eesti Springerspanjelite Tõuühing (edaspidi ESSTÜ) on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Tallinn.
1.2 Ühingu eesmärgiks on ühendada füüsilisi ja juriidilisi isikuid, kelle tegevus või harrastus on seotud inglise- ja welshispringerspanjeli tõugudega, mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:

  1. ESSTÜ suunab ja nõustab kõigi springeri tõugude aretustööd Eesti Vabariigis.
  2. ESSTÜ kogub, koostab, vahetab ja levitab kõikvõimalikku springereid puudutavat informatsiooni oma liikmete ja potentsiaalsete liikmete hulgas.

 

  1. ESSTÜ viib läbi springerite dressuuri ja koolitust, korraldab tõunäitusi ja muid üritusi.

 
II LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
2.1 Ühingu liikmeks olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.
2.2 Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.
2.3 Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.
2.4 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:
2.4.1 ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;
2.4.2 on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.
2.5 Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.
 
III JUHTIMINE

  1. Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed.
  2. Üldkoosoleku kokkukutsumisel ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest. Ühingu üldkoosolek on otsustusvőimeline, kui kohal on vähemalt 51% ühingu liikmetest. Kui koosolekul ei osalenud nőutud arv liikmeid, kutsutakse kokku uus koosolek sama päevakorraga, teatades sellest kőikidele liikmetele kirjalikult 14 päeva ette. Teistkordselt kokkukutsutud üldkoosolek on otsustusvőimeline olenenemata seal osalevate liikmete arvust.
  3. Ühingu juhatus valitakse kolmeks aastaks ja sinna võib kuuluda üks kuni viis liiget, kelle määrab üldkoosolek.
  4.  Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.

 
IV MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS
4.1 Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
4.2 Pärast ühingu lőpetamist allesjäänud vara jaotatakse seadusandlusega kehtestatud korras ülskoosoleku otsuse alusel.