Eesti Springerspanjelite Tõuühingu ​ tõuomase katse kohtuniku statuut

Spanjelite tõuomase katse kohtuniku statuut
Kinnitatud Eesti Springerspanjelite Tõuühingu juhatuse poolt
16.08.2021
Kehtib vastuvõtmise hetkest

Sisukord:
   1. Spanjelite tõuomase katse kohtuniku definitsioon ja kvalifikatsioon
   2. Kohtunikuks saamise eeltingimused
   3. Kohtuniku koolitus
   4. Hindamisõiguse laiendamine
   5. Kohtuniku õigused
   6. Kohtuniku kohustused
   7. Kohtuniku eetika
   8. Karistused
   9. Kohtuniku hindamisõiguse peatamine
   10.Kohtuniku hindamisõiguse ennistamine

1. Spanjelite tõuomase katse kohtuniku definitsioon ja kvalifikatsioon
     1. Spanjelite tõuomase katse kohtunik (edaspidi kohtunik) on isik, kes on Eesti Springerspanjelite Tõuühingu (edaspidi      ESSTÜ) juhatuse ja Eesti Kennelliidu (edaspidi EKL) juhatuse poolt saanud õiguse hinnata EKL poolt kinnitatud spanjelite tõuomast katset.
     2. Kohtuniku pädevus omistatakse ja kinnitatakse ESSTÜ juhatuse avalduse alusel EKL juhatuse poolt peale praktilise eksami sooritamist tulemusele „SOORITATUD“.
   
 2. Kohtunikuks saamise eeltingimused
     2.1. Üldised nõudmised:
     1. On vähemalt 21-aastane;
     2. Omab alalist elukohta Eestis;
     3. Sobib iseloomu ja füüsiliste omaduste poolest kohtunikuks;
     4. On EKL liige;
     5. On aktiivselt tegelenud (koolitused, katsed ja/või jaht) 8.rühma kuuluvate koertega vähemalt 3 aastat;
     6. On saavutanud temale kuuluva koeraga mõnel linnukoertele tõuomasel katsel või jahikatsel positiivse tulemuse;

     2.2. Tõuomase katse nõudmised
          2.2.1. Kohtunike koolitusele pürgijal peavad punktis 2.1 nimetatud eeltingimused täidetud olema enne kohtuniku põhikursusel osalemist.
          2.2.2. Iga tõukatse kohtunikule esitatavad erinõudmised peavad olema täidetud enne antud katse kohtunikuna stažeerimist.
          2.2.3. Kohtunikukandidaat peab olema võimeline esitama tõendeid talle esitatud nõuete täitmise kohta.

3. Kohtuniku koolitus Kohtuniku koolitus koosneb järgnevatest etappidest:
     1. Kohtuniku põhikursus, mis lõppeb teooriaeksamiga vastavalt EKL katsekohtuniku statuudile.
     2. Tõuomase katse kohtuniku põhikursus, mis lõppeb teooriaeksamiga.
     3. Stažeerimine ja eksami hindamine vastavalt punktis 3.3 nimetatud tingimustele.

 3.1. Tõuomase katse kohtuniku põhikursus
     1. Tõuomase katse kohtuniku põhikursust korraldab ESSTÜ.
     2. Enne põhikursusel osalemist peab kohtunikukandidaat olema täitnud punktis 2. nimetatud eeltingimused ning läbinud positiivse tulemusega kohtuniku põhikursuse. Kohtunikukandidaadi nõuetele vastavust kontrollib põhikursuse korraldaja.
     3. Põhikursus peab käsitlema järgmisi teemasid vähemalt 20 AT ulatuses:
           1) Spanjelitega jahipidamise viisid ja algupärased jahiomadused (vähemalt 1 AT);
           2) Spanjelite jahiinstinktid ning erinevate spanjelitõugude iseloomu ja käitumise ning jahipidamise eripärad (vähemalt 1 AT);
          3) Spanjelite tõuomase katse eeskirjad (vähemalt 3 AT);
          4) Spanjelite tõuomase katse hindamise põhimõtted ning protseduurid (vähemalt 1 AT);
          5) Spanjelite tõuomase katse korraldamist reguleerivad normdokumendid (vähemalt 1 AT);
          6) Kohtuniku käitumise- ja eetika alused (vähemalt 1 AT).
          7) Praktilised harjutused (vähemalt 12 AT)
     4. Põhikursuse lektoriks ja eksamineerijaks peab olema vähemalt 4-aastase kogemusega tõuomase katse või jahikatsete kohtunik.
     5. Põhikursus lõppeb kirjaliku teooriaeksamiga, milles on küsimusi kõikidest põhikursusel käsitletud teemadest.
     6. Eksami viib läbi ESSTÜ ja sellest teavitatakse ette vähemalt üks kuu enne selle toimumist.
     7. Eksam loetakse sooritatuks, kui kirjalikul teooriaeksamil on saadud õigeid vastuseid 80% või rohkem.
     8. Kui kohtunikukandidaat ei soorita põhikursuse eksamit esimesel katsel, saab ta eksamit korrata. Kui kohtunikukandidaat ei saa eksamil positiivset tulemust ka teisel katsel, peab ta enne järgmist katset eksami sooritama osaledes uuesti põhikursusel.
     9. Eksami edukalt läbinud kohtunikukandidaat pääseb edasi stažeerima ühte tema poolt valitud katsest.

3.3. Stažeerimine
     1.Kui kohtunikukandidaat on edukalt sooritanud kohtuniku põhikursuse ja tõuomase katse kohtuniku põhikursusele järgnenud eksamid ning eksamikomisjon on sellest teavitanud ESSTÜ juhatust, väljastab ESSTÜ juhatus talle stažeerimiskaardi (LISA 1)
     2. Stažeerimise käigus toimub spanjelite tõuomase katse hindamise praktiseerimine ametlikult hindava katsekohtuniku juhendamisel.
     3. Stažeerimine toimub järgneva skeemi kohaselt:
          1) Spanjelite tõuomase katse kohtunikukandidaat peab:
          – stažeerima vähemalt kahel katsel;
          – stažeerima vähemalt kahe erineva katsekohtuniku juures.
          – hindama kõigi stažeerimiste peale kokku vähemalt 10 koera sooritust
     4. Stažeerimist saab sooritada vaid ametlikel katsetel ning vähemalt 2-aastase tööstaažiga ning vähemalt viiel korral spanjelite tõuomaste katsete reeglite järgi hinnanud katsekohtuniku all.
     5. Katsekohtunik tohib korraga juhendada kuni kahte harjutavat kohtunikku või ühte hindavat kohtunikku.
     6. Stažeerimise soovist tuleb eksamit korraldavale ühingule kirjalikult teada anda enne katse registreerimistähtaja lõppu.
     7. Katsekohtuniku nõusolekut stažööri juhendamiseks taotleb katse korraldustoimkond.
     8. Stažeerimise sooritamiseks mõnel muul FCI liikmesmaal toimuval tõuomasel katsel esitab kohtuniku kandidaat avalduse ESSTÜ juhatusele ning ESSTÜ juhatuse positiivse otsuse järgselt avalduse katset korraldavale ühingule.
     9. Nii katse korraldustoimkonnal kui ka katsekohtunikul on õigus stažöörist keelduda.
     10. Korraldustoimkonnal ei ole stažööri suhtes mingisuguseid materiaalseid kohustusi.
     11. Peale stažeerimisi tuleb sooritada praktiline eksam ühel katsel hinnates sooritusi alljärgnevalt:
          1) kohtunikukandidaat hindab kõik katsekohtuniku poolt ühel päeval hinnatavaid koeri;
          2) kohtunikukandidaat peab tegutsema hindamisel täiesti iseseisvalt ilma kõrvaliste abimaterjalide ja abilisteta;
          3) kohtunikukandidaat peab hindama vähemalt 5 koera sooritust;
          4) kohtunikukandidaadi poolt antud hindamistulemused võivad katsel ametlikult hindava katsekohtuniku tulemustest erineda ühe koera osas.
     12. Praktiline eksam sooritatakse kirjalikult. Sooritatud/mitte sooritatud tulemus märgitakse stažeerimiskaardile ja katse protokolli.
     13. Kui kohtunikukandidaat ei soorita praktilist eksamit esimesel korral, saab ta seda korrata. Kui kohtunikukandidaat ei saa positiivset tulemust ka teisel katsel, peab kordama punktis 3.3. kirjeldatud stažeerimised ning sellele järgneva eksami
     14. Stažeerimised tuleb sooritada hiljemalt kolme aasta jooksul peale stažeerimiskaardi väljastamist. 
     15. Kui kohtunikukandidaat mingil põhjusel kolme aasta jooksul vajalikku arvu stažeerimisi ei läbi, peab ta sooritama uuesti põhikursuse teooriaeksami.
     16. Teooriaeksami positiivsel sooritamisel jätkab kohtunikukandidaat stažeerimist ning arvesse lähevad ka varasemad stažeerimised.
     17. Kui kohtunikukandidaat põhikursuse eksamilt sellel korral positiivset tulemust ei saa, peab ta alustama taas punktis 3.2. kirjeldatud põhikursuse kuulamisest, sooritama seejärel eksami ning tegema uuesti ka kõik punktis 3.3. nimetatud stažeerimised.
     18. Kui kohtunikukandidaat on nõutetekohaselt sooritanud punktis 3.3 nimetatud stažeerimised ja sellele järgneva eksami, esitab ta ESSTÜ juhatusele avalduse hindamisõiguse kinnitamiseks. ESSTÜ juhatusel on õigus otsustada erandeid. ESSTÜ juhatus esitab katsekohtuniku staatuse EKL juhatusele kinnitamiseks.
     19. Peale EKL juhatuse otsust kantakse kohtunikukandidaat spanjelite tõuomaste katsete kohtunike nimekirja.

4. Hindamisõiguse laiendamine
     1. On soovitatav, et kohtunik, kellel on juba mõne 8. rühma tõuomase katse hindamisõigus, laiendaks oma hindamisõigust ka spanjelite tõuomase katse hindamiseks.
     2. Hindamisõiguse laiendamiseks peavad kohtunikul olema täidetud tõuomase katse juhendis välja toodud kohtunikuks saamise eeltingimused ning tuleb sooritada stažeerimine harjutava ja hindava kohtunikuna vastavalt punktile 3.3.
     3. Kohtunik, kes soovib laiendada oma hindamisõigust, esitab stažeerimise taotluse ESSTÜ juhatusele, kes väljastab talle stažeerimiskaardi.
     4. Kui stažeerimine harjutava ja hindava kohtunikuna on läbitud ning edukalt sooritatud, edastab ESSTÜ juhatus EKL juhatusele avalduse kohtunikukandidaadi laiendatud hindamisõiguste kinnitamiseks.
     5. Peale EKL juhatuse kinnitust märgitakse spanjelite tõuomaste katsekohtunike nimekirjas tema nime juurde laiendatud koolitusala hindamisõigust tähistav märge.

5. Kohtuniku õigused
     1. Kohtunikul on õigus:
          1) hinnata spanjelite tõuomastel katsetel ning langetada sealjuures ainuisikulisi otsuseid;
          2) põhjendatult keelduda katse hindamisest;
          3) saada informatsiooni katse toimumise tingimuste kohta;
          4) teada katsega seotud andmeid (korraldajate, katse toimumiskoha ja majutuskohtade telefoninumbrid, e-posti aadressid);
          5) hiljemalt 3 päeva enne katse toimumist saada toimkonnalt teada hinnatavate koerte arv;
          6) katse hindamise ajal vähemalt ühele korraldaja või enda poolt määratud abilisele;
          7) saada päevaraha minimaalselt 35 EUR hindamis- ja reisipäeva kohta;
          8) saada sõidukulude kompensatsiooni kohtuniku alalisest elukohast katse toimumise kohta. Isikliku sõiduauto kasutamisel 4 kompenseeritakse sõidukulud 0,30 EUR/km
          9) saada hindamispäeval täistoitlustamine;
          10) saada majutuskulude kompensatsiooni, juhul kui katse ajakava või kauguse tõttu kohtuniku alalisest elukohast ei ole kohtunikul võimalik saabuda ja lahkuda katse päeval;
          11) keelduda soorituse hindamisest, kui koerajuhi käitumine on ebaviisakas, kohtunikku solvav või hindamist takistav;
          12) keelduda hindamast suuremat arvu koeri, kui eelnevalt on kokku lepitud;
          13) keelduda hindamast katset, mille korraldus pole läbi viidud vastavalt eeskirjadele;
          14) pöörduda oma õiguste kaitsmiseks ESSTÜ juhatuse poole.

6. Kohtuniku kohustused
     1. Kohtunik on kohustatud:
          1) hindama koeri EKL-is kinnitatud ja kehtivate spanjelite tõuomaste katsete eeskirjade kohaselt;
          2) järgima rahvuslikke loomakaitsealaseid nõudeid;
          3) järgima kehtivaid FCI ja EKL eeskirju;
          4) kohtlema kõiki osalejaid võrdselt, korrektselt ja viisakalt;
          5) järgima üldiseid eetika põhitõdesid ja häid kombeid suheldes võistlusel osalejate, toimkonna ja teiste kohtunikega;
          6) juhtima korraldaja tähelepanu puudustele, mis esinesid katse korraldusel ja läksid vastuollu kehtivate eeskirjadega.

7. Kohtuniku eetika
     1. Katsekohtunik ei tohi:
          1) hinnata katset, mille hindamisõigust tal ei ole;
          2) end kohtunikuks kutsumiseks välja pakkuda;
          3) loobuda ilma mõjuva põhjuseta katse hindamisest, milleks ta on andnud eelnevalt kirjaliku nõusoleku;
          4) hilineda hindamisele ega lahkuda katselt enne, kui ta on täitnud kõik korraldajatega kokkulepitud ülesanded;
          5) teist kohtunikku avalikult kritiseerida ega solvata;
          6) käituda ebaviisakalt, ebaeetiliselt ja ebasobivalt osalevate koerajuhtide, koerte ja korraldajate suhtes;
          7) ürituse ajal tarbida alkohoolseid jooke ega hindamise ajal suitsetada;
          8) kanda ebakorrektset ja oma ülesannet mittearvestavat riietust;
          9) hinnata koera, kelle omanikuks või kaasomanikuks ta on olnud 6 kuu jooksul enne katse toimumist;
          10) osaleda koerajuhina katsel, kus ta kohtunikuna tegev on;
          11) osaleda koerajuhina katsel, kus ta on kirjas stažeeriva kohtunikuna;
          12) hinnata enda, oma perekonnaliikme või selle isiku omandis oleva koera sooritust, kellega ta samas majapidamises elab.

8. Karistused
     1. Kui katsekohtunik on oma tegevuses rikkunud FCI, EKL või ESSTÜ nõudeid ja see rikkumine on leidnud tõestust, võib EKL juhatus ESSTÜ juhatuse ettepanekul sõltuvalt rikkumise ulatusest määrata talle järgmised karistused:
          1) hoiatus; 
          2) hindamisõiguse peatamine ühe, mitme või kõigi tõuomaste katsete hindamisõiguse ulatuses teatud perioodiks;
          3) hindamisõiguse ära võtmine ja kustutamine EKL kohtunike nimekirjast ühe, mitme või kõigi tõuomaste katsete hindamisõiguse ulatuses.
     2. Kui kohtunik rikub kehtivaid FCI , EKL või ESSTÜ normatiivakte või eeskirju, siis tuleb selle rikkumise kohta hiljemalt 3 tööpäeva jooksul esitada ESSTÜ juhatusele kirjalik avaldus koos kahe tunnistaja allkirjadega.
     3. Süüdistuse saanud kohtunikule tuleb enne karistuse määramist võimaldada tema ärakuulamine.
     4. Kohtunikul on võimalus 10 tööpäeva jooksul apelleerida tema suhtes langetatud otsust ESSTÜ juhatusele.
     5. ESSTÜ juhatuse otsused kinnitab EKL juhatus ja teavitab sellest vajadusel FCI-d

9. Kohtuniku hindamisõiguse peatamine
     1. Katsekohtunikult võetakse ESSTÜ juhatuse ettepanekul ning EKL juhatuse otsusega ühe, mitme või kõigi tõuomaste katsete ulatuses hindamisõigus ära ja ta kustutakse vastavas ulatuses EKL spanjelite tõuomaste katsete kohtunike nimekirjast:
          1) tema vastavasisulise avalduse alusel;
          2) kui tema EKL liikmelisus on lõppenud;
          3) kui ta ei ole 5 aasta jooksul töötanud spanjelite tõuomaste katsete kohtunikuna
          4) kui ta ei osale täiendkoolitusel, kui tema poolt hinnatavaid spanjelite tõuomaseid katseid puudutavad eeskirjad muutuvad.

10. Kohtuniku hindamisõiguse ennistamine
     1. Kohtuniku hindamisõiguse ennistamiseks tuleb taotlejal esitada vastavasisuline avaldus ESSTÜ juhatusele. Kui ESSTÜ juhatus otsustab hindamisõiguse ennistada, saadetakse otsus EKL juhatusele kinnitamiseks.
     2. Kui kohtunik on hindamisõiguse kaotanud punktis 9.1.(2) määratud põhjuste tõttu, tuleb tal enne hindamisõiguse ennistamist taastada EKL liikmelisus.
     3. Kui kohtunik on kustutatud nimekirjast punktides 9.1.(1), 9.1.(3), 9.1.(4) määratud põhjusel, tuleb tal enne hindamisõiguse ennistamist sooritada praktiline hindamine sellel spanjelite tõuomasel katsel, mille hindamisõigust ta soovib ennistada.
​     4. Kui kohtunik on hindamisõiguse kaotanud FCI, EKL või ESSTÜ nõuete rikkumise tõttu, otsustab ESSTÜ juhatus kas ja milliste nõuete täitmisel antud katsekohtuniku hindamisõigus ennistatakse.